რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შესავალი ინფორმაცია

Livesport s.r.o. (“ჩვენ”, “ჩვენი” ) პატივს სცემს მომხმარებელთა პირად სივრცეს (“თქვენ” ან “თქვენი”). წინამდებარე ინფორმაცია შეეხება პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას და აღწერს, თუ როგორ ხდება ჩვენს ვებ-გვერდზე ნებისმიერ ენაზე და ნებისმიერი ადგილიდან შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება, გამჟღავნება და დაცვა. ჩვენ ვამუშავებთ იმ პერსონალურ მონაცემებს, რომელიც დაკავშირებულია თქვენ მიერ ჩვენს ვებ-გვერდზე რეგისტრაციასთან, გამოყენებასთან, პირდაპირ მარკეტინგთან და თქვენს მოწყობილობაზე HTTP ქუქის შენახვასთან.

 1. ჩვენი ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია

  1. ჩვენი, Livesport s.r.o.-ის, როგორც თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამმუშავებლის იურიდიული მისამართია: Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, ჩეხეთის რესპუბლიკა, კომპანიის სარეგისტრაციო კოდია: 274 33 722, რეგისტრირებულია პრაღის მუნიციპალურ სასამართლოში დაცულ კომერციულ რეესტრში, ფაილის ნიშანი C113331.

  2. ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია გახლავთ შემდეგი: საფოსტო მისამართი Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, ჩეხეთის რესპუბლიკა, მეილი: privacy@livesport.eu.

  3. ჩვენ დავნიშნეთ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი, რომელსაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან და თქვენი უფლებების განხორციელებასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე ელექტრონული ფოსტით dpo@livesport.eu.

 2. ვებ-გვერდზე რეგისტრაციასა და მის გამოყენებასთან დაკავშირებული მონაცემების დამუშავება

  1. ვებ-გვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავების სპეციფიკა. ვებ-გვერდის გამოყენების შემთხვევაში ჩვენ ვამუშავებთ თქვენ მიერ ვებ-გვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას (IP მისამართი, Geo IP, ოპერატიული სისტემის მონაცემები, თქვენი ბრაუზერის ტიპი და ვერსია, და მომხმარებლის ვებ-გვერდის პარამეტრები) ქვემოთ მოხსენიებული B და C მიზნებისთვის, რომლებიც ავტომატურად გროვდება ვებ-გვერდის გამოყენებისას. ამასთან, ჩვენ ვამუშავებთ ასაკთან დაკავშირებულ ინფორმაციას იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ინფორმაცია ჩვენთვის მოწოდებულია.

  2. რეგისტრაციასა და შესვლასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავების სპეციფიკა. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ შექმნით მომხმარებლის ანგარიშს ან შეხვალთ ვებ-გვერდზე უკვე შექმნილი ანგარიშის საშუალებით, ჩვენი სხვა პლატფორმის ან პროდუქტის გამოყენებით, ჩვენ უზრუნველვყოფთ A, B და C მიზნებისთვის თქვენი იმ პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, რომლებიცაა:

   1. საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც, მათ შორის, მოიცავს თქვენ მიერ ვებ-გვერდის მომხმარებლის ანგარიშის შექმნის დროს გამოყენებულ ელ-ფოსტას;

   2. ასაკთან დაკავშირებული ინფორმაცია, თუ ეს მოთხოვნილია თავდაპირველი რეგისტრაციისა ან შემდგომ ვებ-გვერდზე შესვლის დროს;

   3. ვებსაიტის ფუნქციების გამოყენებასთან დაკავშირებული მონაცემები (მაგ. ხმის მიცემა გამოკითხვებში ან ფავორიტ გუნდებში);

   4. ფსევდონიმიზებული მაიდენტიფიცირებელი ვებ-გვერდის ფუნქციონირების მონიტორინგისა და ხარვეზების შეტყობინებისთვის, თქვენი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ჩვენ მიერ დაყენებულია სხვა ფსევდონიმიზებული მაიდენტიფიცირებლები და იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გადაწყვეტთ შექმნათ მომხმარებლის ანგარიში ან შეხვიდეთ ვებ-გვერდზე უკვე არსებული ანგარიშით მესამე მხარის მეშვეობით (მაგ: Facebook, Gmail, Apple) ჩვენ, ასევე, დავამუშავებთ თქვენს სახელს, ფოტოსურათს და იმ ფსევდონიმიზებულ მაიდენტიფიცირებელს, რომელიც მოწოდებულია მესამე მხარის მიერ სისტემაში შესვლისთვის.

   5. ინფორმაცია თქვენი შესყიდვების შესახებ, ვებ-გვერდზე ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

  3. დამუშავების მიზნები. ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს შემდეგი მიზნებისთვის:

 • მიზანი A: პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზანია მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფა ან იმ ხელშეკრულებების შესრულება, რომელიც დაკავშირებულია მომხმარებლის ანგარიშის რეგისტრაციისა და ვებ-გვერდზე შესვლისთვის საჭირო მოქმედებების განხორციელებასთან.

 • მიზანი B: დასახელებულ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზანია ვებ-გვერდის ტექნიკური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სწორი და გამართული ფუნქციონირება, ტექნიკურ გაუმართაობასთან დაკავშირებული დიაგნოსტიკა და ვებ-გვერდის შემდგომი ოპტიმიზაცია (სამომავლო გაუმართაობის პრევენცია).

ინფორმაციის ურთიერთშეჯერებისა შედეგად დავადგინეთ, რომ შესაძლებელია თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება დასახელებული მიზნების მისაღწევად, რისთვისაც გამოვიყენეთ პროპორციულობის ტესტი, რომლის მიხედვითაც შეფასდა თქვენი უფლებების დაცვისა და ჩვენ ინტერესს შორის გამავალი ზღვარი. ამრიგად, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემები ხელმისაწვდომია სხვადასხვა მიზნებისათვის, რადგან ჩვენ ვიყენებთ ფსევდონიმიზებულ მაიდენტიფიცირებლებს, ხარვეზის აღმოფხვრა ვებ-გვერდზე შედის მომხმარებლის ინტერესში და ვებ-გვერდის შემდგომი ოპტიმიზაცია, ასევე, წარმოადგენს ვებ-გვერდზე ყველა მომხმარებლის ინტერესს. ჩვენ მივედით დასკვნამდე, რომ თქვენს ინტერესებსა და ძირითად უფლებებს გადაწონის ჩვენ მიერ ზემოთ დასახელებული ლეგიტიმური ინტერესები.

 • მიზანი C: პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზანია ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების შესრულება, განსაკუთრებით საგადასახადო, საბუღალტრო და რეკლამის შესახებ რეგულაციების შესაბამისად.

  1. სამართლებრივი საფუძველი. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი, თითოეული მიზნისთვის, გახლავთ შემდეგი:

   1. A მიზანთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთი ინფორმაციის დამუშავება საჭიროა ჩვენ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესასრულებლად ან ზოგიერთი ხელშეკრულების დასადებად, როგორც ეს განმარტებულია ევრპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 27 აპრილის (EU) 2016/679 რეგულაციის „პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისას ფიზიკურ პირთა დაცვისა და ასეთი მონაცემების თავისუფალი მიმოცვლის შესახებ, რომელიც აუქმებს 95/46/EC დირექტივას (მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია) 6(1) (b) მუხლში (მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია) (შემდგომში - „რეგულაცია“).

   2. B მიზანთან დაკავშირებით, ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი რეგულაციის მე-6(1)(f) მუხლის შესაბამისად, არის იმის უზრუნველყოფა, რომ ვებ-გვერდმა იმუშაოს გამართულად.

   3. C მიზნისთვის, რეგულაციის 6(1)(c) მუხლის შესაბამისად, არის ჩვენი კანონიერი ვალდებულების შესრულება.

  2. შენახვის პერიოდი. თქვენი პერსონალური მონაცემი მუშავდება

 • A მიზნისთვის, ხელშეკრულების შეწყვეტიდან სამი (3) წლის განმავლობაში;

 • B მიზნისთვის, ვებ-გვერდის მომხმარებლის ანგარიშის შექმნასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში, ან თუ არ გაქვთ ვებ-გვერდის ანგარიში შექმნილი, მისი გამოყენებიდან 1 თვის განმავლობაში.

 • C მიზნისთვის, იმ პერიოდის განმავლობაში, რომელიც აუცილებელია კანონიერი ვალდებულებების შესასრულებლად, მოქმედი სავალდებულო კანონმდებლობის შესაბამისად.

  1. სხვა ბენეფიციარები. როდესაც ამას მოითხოვს კანონმდებლობა, პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა შესაძლოა მიიღონ პირებმა, რომლებიც გვიწევენ ტექნიკურ მომსაახურებას, მათ შორის, იმ პირებმა, რომლებიც გვაწვდიან ჰოსტინგს და პროგრამული უზრუნველყოფის სერვისებს. ამასთან, სხვა კომპანიებმა, რომლებიც შედიან ჩვენს გუნდში (შემდგომში - „ჩვენი გუნდი“). შესაბამისი საჯარო ორგანოები, ასევე, შეიძლება იყვნენ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამატებითი მიმღებები, რათა შეასრულონ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებები.

  2. თქვენი უფლებები. რეგულაციით და ზემოთ დასახელებული მიზნებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად, უფლება გაქვთ, მოითხოვოთ ნებართვა ჩვენ მიერ თქვენს პერსონალურ მონაცემზე წვდომის დასაშვებად. ასევე, უფლება გაქვთ, მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემის გასწორება, წაშლა ან დამუშავების შეზღუდვა და სხვაგან გადატანა. აქვე, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შესაძლოა მოვითხოვოთ თქვენი ვინაობის გადამოწმება, ასეთი მოთხოვნის შესრულებამდე.

   1. ნებისმიერ დროს, თუ თქვენ მიიჩნევთ, რომ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება არღვევს ან დაარღვევს რეგულაციას, უფლება გაქვთ, მათ შორის, შეიტანოთ საჩივარი ზედამხედველ უფლებამოსილ ორგანოში, განსაკუთრებით კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ზედამხედველ ორგანოებში, თქვენი საცხოვრებელი, სამუშაო ან პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების დარღვევის ფაქტის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით.

   2. უფლება გაქვთ ნებისმიერ დროს უარყოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება B მიზნისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უარყოფთ თქვენი პერსონალური მონაცემების B მიზნისთვის დამუშავებას, ჩვენ არ დავამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, ვიდრე არ გვექნება თქვენი უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვის, კერძოდ, ჩვენი სამართლებრივი პრეტენზიების დასასაბუთებლად, განსახორციელებლად ან დასაცავად საჭირო ლეგიტიმური მიზანი და საფუძველი.

   3. თქვენ არ ხართ ვალდებული, მოგვაწოდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები. თუმცა, თქვენი პერსონალური მონაცემები მნიშვნელოვანია A მიზნის უზრუნველსაყოფად, კერძოდ, ხელშეკრულების დადებისა და შესრულებისთვის, დასახელებული პერსონალური მონაცემების გარეშე შეუძლებელია ხელშეკრულების მომზადება და შემდგომ მისი შესრულება, ეს კი შესაძლოა გახდეს იმის საფუძველი, რომ ვებ-გვერდის მომხმარებელს შეეზღუდოს იმ პლატფორმებზე წვდომა, რომელიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის. თქვენი პერსონალური მონაცემების C მიზნისთვის დამუშავება დაკავშირებულია ვებ-გვერდის საშუალებით განხორციელებულ შესყიდვებთან.

 1. რეგისტრირებული მომხმარებლების პირდაპირ მარკეტინგთან დაკავშირებული მონაცემების დამუშავება

  1. დამუშავების სპეციფიკა. თუ თქვენ დარეგისტრირდით ვებ-გვერდზე, ან შეხვედით ვებ-გვერდზე ჩვენი სხვა პლატფორმიდან ან სხვა პროდუქტის უკვე რეგისტრირებული ანგარიშიდან, მისი გამოყენების მიზნით (როგორც ჩვენი მომხმარებელი), ჩვენ შესაძლოა გამოგიგზავნოთ ჩვენს მსგავს სერვისებთან დაკავშირებული კომერციული შეთავაზებები (მარკეტინგული შეთავაზება) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ მიზნისთვის ჩვენ ვამუშავებთ:

   1. საკონტაქტო ინფორმაციას, რომელიც, მათ შორის, მოიცავს თქვენ მიერ ვებ-გვერდის ანგარიშის შექმნის დროს გამოყენებულ ელ-ფოსტას;

   2. ფსევდონიმიზებულ მაიდენტიფიცირებელს, რომელიც დაყენებულია თქვენი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად იმ შემთხვევისთვის თუ თქვენ გადაწყვეტთ შექმნათ მომხმარებელი ან შეხვიდეთ ვებ-გვერდზე უკვე არსებული მომხმარებლით მესამე მხარის მეშვეობით (მაგ: Facebook, Gmail, Apple) ჩვენ, ასევე, დავამუშავებთ ფსევდონიმიზებულ მაიდენტიფიცირებელს, რომელიც მოწოდებულია მესამე მხარის მიერ სისტემაში შესვლისათვის.

წინამდებარე პერსონალური მონაცემების დამუშავება არ არის დამოკიდებული თქვენ თანხმობაზე, თუმცა თქვენ ნებისმიერ დროს გაქვთ უფლება, უარი განაცხადოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე.

 1. დამუშავების მიზანი. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზანია, იმპერატიული საკანონმდებლო რეგულაციების გათვალისწინებით უზრუნველვყოთ თქვენთვის, როგორც ჩვენი მომხმარებლისთვის, კომერციული შეთავაზებების გამოგზავნა.

 2. სამართლებრივი საფუძველი. თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია ჩვენი სამართლებრივი ინტერესისა და ლეგიტიმური მიზნის უზრუნველყოფა, როგორც ეს განმარტებულია რეგულაციის 6(1)(f) მუხლში.

 3. ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი. ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი ეფუძნება იმ ფაქტს, რომ თქვენ ხართ ჩვენი მომხმარებელი (მომხმარებელი) და ჩვენ გაძლევთ მარტივ, მკაფიო და უფასო შესაძლებლობას, უარი თქვათ თქვენი ელექტრონული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებაზე კომერციული შეთავაზებების გამოსაგზავნად, მონაცემთა შეგროვების დროს.

  1. კომერციული შეთავაზებების გამოგზავნის დროს ჩვენ ვხელმძღვანელობთ იმპერატიული სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად.

  2. რეგულაციის პრეამბულის 47-ე პარაგრაფის გათვალისწინებით: ,,პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისათვის განიხილება, როგორც დამუშავება ლეგიტიმური მიზნისთვის“.

  3. ჩვენ შევაფასეთ არის თუ არა კომერციული შეთავაზებების გამოგზავნის მიზნით თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება კანონიერი, რისთვისაც გამოვიყენეთ პროპორციულობის ტესტი და შევაფასეთ თქვენს უფლებებსა და ჩვენს ინტერესს შორის გამავალი ზღვარი. ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ თავდაპირველი კანონმდებლობით გათვალისიწინებული წინაპირობების შესრულება კომერციული შეთავაზებების გაგზავნისთვის არ ეწინააღმდეგება კანონს. მხედველობაში მივიღეთ ის ფაქტიც, რომ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, უარყოთ კომერციული შეთავაზება ნებისმიერ დროს. შესაბამისად, მიგვაჩნია, მიგვაჩნია, რომ თქვენი ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, დაცულ იქნეს თქვენი პერსონალური მონაცემები, მის დამუშავებაზე თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, ვერ გადაწონის ჩვენ ლეგიტიმურ მიზანს, რომელიც გვაქვს კომერციული შეთავაზებების გამოგზავნის დროს.

  4. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ თქვენ გონივრულად შეიძლება მოელოდეთ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდება კომერციული კომუნიკაციების გაგზავნის მიზნით, მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი იქნება თქვენი პერსონალური მონაცემების კომერციული კომუნიკაციის დამყარების მიზნით დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი.

 4. შენახვის პერიოდი. თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდება ხელშეკრულების დასრულებიდან (3) სამი წლის განმავლობაში, მაგრამ არაუმეტეს, კომერციული შეთავაზებების გამოგზავნის მიზნით თქვენ მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების უარყოფამდე, ნებისმიერ მსგავს მოთხოვნამდე ან, მათ შორის, პერსონალური მონაცემების წაშლის უფლების გამოყენებამდე.

 5. სხვა მიმღებები. პიროვნებები, რომლებიც მარკეტინგულ სერვისებს გვაწვდიან ჩვენი ინსტრუქციის გათვალისწინებით, პიროვნებები, რომლებიც მართავენ ჩვენს ვებ-გვერდს ან მობილურ აპლიკაციას (მონაცემთა დამმუშავებლები) და ჩვენი გუნდის სხვა კომპანიები, რომლებიც არიან თქვენი პერსონალური მონაცემების სხვა მიმღებები.

 6. თქვენი უფლებები. რეგულაციის გათვალისწინებით, უფლება გაქვთ მოითხოვოთ ნებართვა ჩვენ მიერ თქვენს პერსონალურ მონაცემზე წვდომის დასაშვებად. ასევე, უფლება გაქვთ, მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემის გასწორება, წაშლა ან დამუშავების შეზღუდვა.

  1. თუ თქვენ ეჭვობთ, რომ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება არღვევს ან დაარღვევს რეგულაციას, უფლება გაქვთ, მათ შორის, შეიტანოთ საჩივარი ზედამხედველ უფლებამოსილ ორგანოში, კონკრეტულად კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ზედამხედველ ორგანოებში, თქვენი საცხოვრებლის, სამუშაოს ან პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების დარღვევის ფაქტის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით.

  2. თქვენ გაქვთ უფლება, ნებისმიერ დროს უარი თქვათ თქვენი პერსონალური მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის დამუშავებაზე, მათ შორის პროფაილინგზე, თუ პროფაილინგი უკავშირდება პირდაპირ მარკეტინგს. თუ თქვენ უარს აცხადებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისთვის დამუშავებაზე, თქვენი პერსონალური მონაცემები აღარ დამუშავდება ასეთი მიზნებისთვის.

 1. პირდაპირ მარკეტინგულ მიზნებთან დაკავშირებული დამუშავება (თქვენი თანხმობით)

  1. დამუშავების სპეციფიკა. თქვენი თანხმობით ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს:

   1. საკონტაქტო ინფორმაციას, რომელიც, მათ შორის, მოიცავს თქვენ მიერ ვებ-გვერდზე მომხმარებლის შექმნის დროს გამოყენებულ ელ-ფოსტას;

   2. ასაკთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, იმ შემთხვევაში თუ ის მოწოდებული გაქვთ ჩვენთვის;

   3. ფსევდონიმიზებულ მაიდენტიფიცირებელს, რომელიც დაყენებულია თქვენი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად იმ შემთხვევისთვის, თუ თქვენ გადაწყვეტთ შექმნათ მომხმარებელის ანგარიში ან შეხვიდეთ ვებ-გვერდზე უკვე არსებული ანგარიშით მესამე მხარის მეშვეობით (მაგ: Facebook, Gmail, Apple) ჩვენ ასევე დავამუშავებთ ფსევდონიმიზებულ მაიდენტიფიცირებელს, რომელიც მოწოდებულია მესამე მხარის მიერ სისტემაში შესვლისათვის.

   4. ვებ-გვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას (მაგ: IP მისამართი და Geo IP) და თქვენს მოწყობილობასთან დაკავშირებულ ინორმაციას ( მაგ: ოპერატიული სისტემა, ბრაუზერი და ბრაუზერის ვერსია), რომელიც გროვდება ავტომატურად, ვებ-გვერდის გამოყენებისას.

კომერციული შეთავაზებების (მარკეტინგული შეთავაზებების) გაგზავნის მიზნით, ჩვენი ჯგუფის ან მესამე მხარის პოპულარიზაციის მიზნით ან თქვენ მიმართ სხვა მარკეტინგული აქტივობების განხორციელების მიზნით. პერსონალური მონაცემების ამგვარი დამუშავება ეფუძნება თქვენ მკაფიო თანხმობას, რომელის გაუქმების უფლებაც გაქვთ ნებისმიერ დროს.

 1. დამუშავების მიზნები. თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანია გამოგიგზავნოთ კომერციული შეთავაზებები და სხვა თქვენთვის განკუთვნილი მარკეტინგული აქტივობები, რომელიც მოიცავს, პროფაილინგსა და შემდგომში ნაჩვენები რეკლამების პერსონალიზაციას.

 2. სამართლებრივი საფუძველი. თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია რეგულაციის 6(1)(a) მუხლით გათვალისწინებული თქვენი თანხმობა.

 3. დამუშავების პერიოდი. თქვენი პეროსნალური მონაცემები მუშავდება (ინახება) დამუშავებაზე თქვენი თანხმობის მიღებიდან ოთხი (4) წლის განმავლობაში, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება შეწყდება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უარყოფთ მისი დამუშავების ნებართვას დასახელებული მიზნისთვის.

 4. სხვა მიმღებები. პიროვნებები, რომლებიც გვაწვდიან და არჩევენ მარკეტინგულ სერვისებს ჩვენთვის, აქ ჩამოთვლილი უფლებამოსილი პირები, ასევე პიროვნებები, რომლებიც მართავენ ჩვენს ვებ-გვერდს ან მობილურ აპლიკაციებს და სხვა კომპანიები, რომლებიც შედიან ჩვენს გუნდში (მონაცემთა დამმუშავებელები), და ისეთი ფართომასშტაბიანი სოციალური ქსელები, როგორიცაა Facebook, Twitter, LinkedIN (როგორც მაკონტროლებელი ან ერთ-ერთი მაკონტროლებელი, როგორც შეიძლება იყოს) არიან თქვენი პერსონალური მონაცემების მთავარი მიმღებები.

 5. თქვენი უფლებები. რეგულაციის დებულებების გათვალისწინებით, უფლება გაქვთ, მოითხოვოთ ნებართვა ჩვენ მიერ თქვენს პერსონალურ მონაცემზე წვდომის დასაშვებად, უფლება გაქვთ მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემის გასწორება, წაშლა ან დამუშავების შეზღუდვა და თქვენი პერსონალური ინფორმაციის პორტაბელურობის დაცვა.

  1. ნებისმიერ დროს გაქვთ უფლება, უარყოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე გაცემული თანხმობა. ეს არ იმოქმედებს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე თანხმობის ასეთ გაუქმებამდე. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი თანხმობა თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, ჩვენ მიერ გამოგზავნილ ნებისმიერ კომერციულ კომუნიკაციაში მითითებულ ჰიპერბმულზე გადასვლით ან ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით ჩვენს საკონტაქტო ელ-ფოსტის მისამართზე. (იხილეთ 1.2 მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაცია).

  2. თუ თქვენ მიიჩნევთ, რომ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება არღვევს ან დაარღვევს რეგულაციას, უფლება გაქვთ, მათ შორის, შეიტანოთ საჩივარი ზედამხედველ უფლებამოსილ ორგანოში, კონკრეტულად კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ზედამხედველ ორგანოებში, თქვენი საცხოვრებლის, სამუშაოს ან პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების დარღვევის ფაქტის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით.

  3. თქვენ არ გაქვთ ვალდებულება, მოგვაწოდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები. პერსონალურ მონაცემთა მიწოდების უზრუნველყოფა არ არის სამართლებრივი ან სახელშეკრულებო მოთხოვნა, რომელიც აუცილებელია სახელშეკრულებო ურთიერთობაში შესასვლელად.

 1. თქვენს მოწყობილობაზე HTTP ქუქის განთავსებასთან დაკავშირებული დამუშავება

  1. დამუშავების სპეციფიკა. ვებ-გვერდზე განთავსებული ქუქის ზოლის მეშვეობით („ბარი“) შეგიძლიათ განაცხადოთ თანხმობა თქვენი იმ პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მოწყობილობაზე HTTP ქუქის შენახვასთან.

  2. დამუშავების მიზნები. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები განსხვავდება შენახული ქუქის ბუნების მიხედვით და უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგეწოდებათ ჩვენ მიერ გამოქვეყნებულ შესაბამის დოკუმენტში.

  3. სამართლებრივი საფუძველი. თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია რეგულაციის 6(1)(a) მუხლით გათვალისწინებული თქვენი თანხმობა.

  4. შენახვის პერიოდი. ინდივიდუალური ქუქის შენახვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადის შესახებ განსხვავდება შენახული ქუქის ბუნების მიხედვით და უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგეწოდებათ ჩვენ მიერ გამოქვეყნებულ შესაბამის დოკუმენტში.

  5. სხვა მიმღებები. პერსონალური მონაცემების მიმღებთა კატეგორიები განსხვავდება შენახული ქუქის ბუნების მიხედვით და უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგეწოდებათ ჩვენ მიერ გამოქვეყნებულ შესაბამის დოკუმენტში.

  6. თქვენი უფლებები. რეგულაციის დებულებების გათვალისწინებით, თქვენ უფლება გაქვთ, მოითხოვოთ ნებართვა ჩვენ მიერ თქვენს პერსონალურ მონაცემზე წვდომის დასაშვებად. ამასთან, უფლება გაქვთ, მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემის გასწორება, წაშლა ან დამუშავების შეზღუდვა და პორტაბელურობის დაცვა.

   1. ნებისმიერ დროს გაქვთ უფლება, უარყოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე გაცემული თანხმობა. ეს არ იმოქმედებს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე, თანხმობის ასეთ გაუქმებამდე. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე გაცემული თანხმობის გაუქმება შეგიძლიათ ვებ-გვერდის საშუალებით.

   2. თუ თქვენ მიიჩნევთ, რომ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება არღვევს ან დაარღვევს რეგულაციას, უფლება გაქვთ, მათ შორის, შეიტანოთ საჩივარი ზედამხედველ უფლებამოსილ ორგანოში, კონკრეტულად კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ზედამხედველ ორგანოებში, თქვენი საცხოვრებლის, სამუშაოს ან პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების დარღვევის ფაქტის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით.

   3. თქვენ არ გაქვთ ვალდებულება, მოგვაწოდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები. პერსონალურ მონაცემთა მიწოდების უზრუნველყოფა არ არის სამართლებრივი ან სახელშეკრულებო მოთხოვნა და ის არ არის საჭირო თქვენ მიერ ხელშეკრულების დასადებად.

 2. თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოება

  1. ჩვენ ვიყენებთ ადმინისტრაციულ, ტექნიკურ და ფაქტობრივ უსაფრთხოების ზომებს თქვენი პერსონალური მონაცემების დასაცავად, რომლებიც შეესაბამება სავალდებულო სამართლებრივ რეგულაციებს.

 3. სხვა ინფორმაცია.

  1. გადაწყვეტილების ავტომატური მიღება. ჩვენ არ ვიღებთ რეგულაციის 22-ე მუხლის მნიშვნელობით განსაზღვრულ ავტომატიზირებულ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებს.

  2. მესამე პირების აქტივობები. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მესამე მხარის ქმედებებზე, რომლებსაც თქვენ გაუმჟღავნებთ პერსონალურ ან სენსიტიურ ინფორმაციას და ჩვენ არ გვაქვს უფლება, გავაკონტროლოთ მესამე მხარის შეთავაზებების გაგზავნა. თუ აღარ გსურთ მიიღოთ მიმოწერა, ელექტრონული ფოსტის შეტყობინება ან სხვა კომუნიკაციები მესამე მხარისგან, გთხოვთ, პირდაპირ დაუკავშირდეთ ასეთ მესამე მხარეს.

 4. პერსონალური მონაცემების გადაცემა ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ

  1. ჩვენ არ გადავცემთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მიზანმიმართულად მესამე ქვეყანას (ევროკავშირის არაწევრ ქვეყანას) ან საერთაშორისო ორგანიზაციას. თუმცა, ზოგიერთი ჩვენი პარტნიორი, როგორიცაა ზემოთ ნახსენები პერსონალური მონაცემების სხვა მიმღებები, შეიძლება არ იყვნენ ევროკავშირის ფარგლებში დაფუძნებული კომპანიები ან შესაძლოა, ისინი ინახავდნენ მონაცემებს ევროკავშირის გარეთ არსებულ სერვერებზე. ასეთ შემთხვევებში, შეიძლება მოხდეს "თქვენი მონაცემების გადაცემა მესამე ქვეყნებში (ევროკავშირის არაწევრ ქვეყანაში)" რეგულაციის მნიშვნელობით, მათ შორის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებისთვისაც ევროკომისიას ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება ევროკავშირის სამართლის იდენტური დაცვის შესახებ. ასეთ შემთხვევებში, ჩვენ უზრუნველვყოფთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას და დაცვას როგორც ჩვენი სტანდარტული მონაცემთა დაცვის პირობების შესაბამისად, ასევე რეგულაციის 46-ე მუხლში მითითებული შესაბამისი გარანტიების მეშვეობით, რომელიც ხელმისაწვდომია, მაგალითად, აქ.

 5. ცვლილებები და შესწორებები

  1. ჩვენ შეგატყობინებთ ამ ინფორმაციის ნებისმიერ ცვლილებას.

  2. ჩვენ გირჩევთ, რეგულარულად შეამოწმოთ ეს ინფორმაცია, რათა დარწმუნდეთ, რომ გაფრთხილებული ხართ თქვენი უფლებების შესახებ.

პრაღა, 09.10.2023

Livesport s.r.o.